Polityka prywatności

Voss Edelstahlhandel GmbH & Co. KG; stan na maj 2020 r.


1. Ochrona danych

Jako administratorzy tych stron bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych.
Korzystanie z naszej witryny internetowej jest z reguły możliwe bez podawania danych osobowych. Dane osobowe (np. nazwisko, adres lub adresy e-mail) zbierane są tylko wówczas, jeśli Państwa firma korzysta z usługi „Voss online”, Państwo zaś otrzymali dane dostępu jako użytkownik i są zalogowani. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
Zwracamy uwagę, że przesyłanie danych w Internecie (np. podczas komunikacji mailowej) może wykazywać luki w bezpieczeństwie. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.
Państwa dane wprowadzone w formularzu przechowywane są w Niemczech w firmie top concepts GmbH, Hamburg. Państwa dane wprowadzone w formularzu w żadnym momencie nie są przekazywane osobom trzecim w celach reklamowych itp. bez Państwa zgody.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych (RODO UE) firma Voß Edelstahlhandel GmbH & Co. KG wyznaczyła osobę, która jest kompetentna w zakresie kontroli przestrzegania wytycznych dotyczących ochrony danych. Z pełnomocnikiem ds. ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem adresu: DSB@voss-edelstahl.de


2. Informacja, usunięcie, zablokowanie

W każdej chwili mogą Państwo otrzymać nieodpłatnie informację odnośnie do zapisanych Państwa danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania, a także mają Państwo prawo do poprawy, zablokowania lub usunięcia tych danych. W związku z tym oraz w przypadku innych pytań związanych z kwestią danych osobowych mogą się Państwo w każdej chwili z nami skontaktować pod adresem podanym w danych firmy.

3. Pliki dziennika serwera

Dostawca witryn automatycznie zbiera i przechowuje informacje automatycznie przesyłane do nas przez przeglądarkę w tzw. plikach dziennika serwera. Są to:

  • typ / wersja przeglądarki
  • wykorzystywany system operacyjny
  • odsyłacz URL (do poprzednio odwiedzanej strony)
  • nazwa hosta komputera
  • godzina żądania serwera

Dane te nie są przyporządkowywane określonym osobom. Dane te nie są łączone z danymi z innych źródeł. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia tych danych w późniejszym czasie, jeśli zaistnieją konkretne przesłanki wykorzystywania niezgodnego z prawem.

4. WTYKI I NARZĘDZIA

FONTY ADOBE

Ta strona korzysta z czcionek internetowych firmy Adobe do jednolitego wyświetlania niektórych czcionek. Dostawcą jest Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).
Po wejściu na tę stronę internetową, przeglądarka ładuje wymagane czcionki bezpośrednio z Adobe, aby wyświetlić je prawidłowo na urządzeniu. Twoja przeglądarka łączy się z serwerami Adobe w USA. Dzięki temu Adobe wie, że Twój adres IP został użyty w celu uzyskania dostępu do tej strony. Adobe oświadczyło, że podczas udostępniania czcionek nie są zapisywane żadne pliki cookie.
Adobe posiada certyfikat zgodności z amerykańsko-unijną polityką prywatności. Osłona prywatności jest umową między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską, której celem jest zapewnienie zgodności z europejskimi normami ochrony danych. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Przechowywanie i analiza danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitej prezentacji kroju pisma na swojej stronie internetowej. Jeżeli zostanie zgłoszony wniosek o stosowną zgodę (np. zgoda na przechowywanie plików cookie), dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może zostać odwołana w każdej chwili.
Dalsze informacje na temat Adobe Fonts są dostępne pod adresem: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Politykę prywatności Adobe można znaleźć pod adresem: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.


5. Oświadczenie o ochronie danych dotyczące wykorzystywania Google Analytics

a. Google Analytics
Ta witryna internetowa korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Oferentem jest firma Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookies. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z witryny. Informacje generowane przez „cookies” na temat użytkowania tej strony są z reguły przesyłane na serwer firmy Google znajdujący się w Stanach Zjednoczonych i tam są przechowywane.
Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych użytkowników w Google Analytics znajduje się w oświadczeniu Google o ochronie danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

b. Wtyczka do przeglądarki
Mogą Państwa zrezygnować z plików cookies poprzez dostosowanie ustawień przeglądarki; jednak zwracamy uwagę na to, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Mogą Państwo także zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez Google danych na temat użytkowania witryny (wraz z adresem IP), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

c. Sprzeciw wobec zbierania danych
Mogą Państwo zapobiec zbieraniu Państwa danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Należy zaznaczyć opcję opt-out-cookie, zapobiegającą zbieraniu Państwa danych podczas odwiedzin naszych stron internetowych w przyszłości.: Opcję opt-out należy kliknąć tutaj.

d. Przetwarzanie danych na zlecenie
Zawarliśmy z firmą Google umowę powierzenia przetwarzania danych oraz podczas korzystania z Google Analytics kompleksowo realizujemy restrykcyjne wytyczne niemieckich organów ochrony danych.

e. Anonimizacja IP
Na tej witrynie internetowej wykorzystujemy funkcję „Aktywacja anonimizacji IP”. W związku z tym Państwa adres IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych krajach objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie przez Google wcześniej skrócony Tylko w szczególnych przypadkach Państwa pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Na zlecenie administratora witryny internetowej firma Google wykorzystuje zebrane informacje w celu dokonania analizy korzystania przez Państwa z tej witryny, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Państwa adres IP, pobrany z przeglądarki w ramach funkcji Google Analytics, nie zostanie powiązany z innymi danymi pobranymi przez Google.

 

6. Ogólna zgoda na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych

eśli jako użytkownik posiadają Państwo dostęp do naszej usługi „Voss online”, to tym samym udzielili nam Państwo zgody na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych zgodnie z naszym regulaminem, ponieważ przy pierwszym logowaniu kliknęli Państwo przycisk: „OK” w punkcie „Akceptuję regulamin Voss online”.
Wyrażając tę zgodę, zgadzają się Państwo również na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych zgodnie z wyjaśnieniami w niniejszych wskazówkach dotyczących ochrony danych, tzn. zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie do celów wyjaśnionych w punkcie IV (w szczególności udostępnianie witryny internetowej wraz z Voss online i innych usług, uzasadnienie, realizacja i przekazywanie czynności prawnych, jak również reklama oraz badanie rynku i opinii) oraz w przedstawionym zakresie. W zakresie, który wyjaśniony jest w niniejszych postanowieniach dotyczących ochrony danych, Państwa zgoda obejmuje także przekazywanie Państwa danych oraz przetwarzanie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, w tym inne przedsiębiorstwa grupy Voß oraz podmioty poza europejskim obszarem gospodarczym.

 

7. POSTĘPOWANIE Z DANYMI WNIOSKODAWCY

Oferujemy Państwu możliwość ubiegania się o pracę u nas (np. pocztą elektroniczną, listownie lub za pomocą formularza zgłoszeniowego online). Poniżej informujemy Państwa o zakresie, celu i sposobie wykorzystania Państwa danych osobowych zgromadzonych podczas procesu aplikacyjnego. Zapewniamy Państwa, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych będzie zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i wszystkimi innymi wymogami prawnymi oraz że Państwa dane będą traktowane w sposób ściśle poufny.


a. Zakres i cel gromadzenia danych
W przypadku przesłania przez Państwa aplikacji przetwarzamy związane z nią dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki z rozmów kwalifikacyjnych itp.) w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną są przepisy podstawowego rozporządzenia o ochronie danych obowiązujące w danym kraju
Zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili. W naszej firmie Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom, które są zaangażowane w przetwarzanie Państwa zgłoszenia.
Jeżeli podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, przekazane przez Państwa dane będą przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych w oparciu o obowiązujące lokalnie przepisy podstawowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu realizacji stosunku pracy.

b. Okres przechowywania danych
Jeżeli nie będziemy w stanie zaoferować Ci pracy, odrzucimy ofertę pracy lub wycofamy Twoje podanie, zastrzegamy sobie prawo, na podstawie naszego uzasadnionego interesu, do zachowania podanych przez Ciebie danych przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacyjnego (odrzucenie lub wycofanie podania). Po tym okresie dane zostaną usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Składowanie służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeżeli jest oczywiste, że dane będą wymagane po upływie 6-miesięcznego okresu (np. ze względu na zbliżający się lub trwający spór prawny), dane zostaną usunięte dopiero wtedy, gdy cel ich dalszego przechowywania przestanie obowiązywać.
Dłuższy okres przechowywania może również mieć miejsce, jeśli użytkownik wyraził zgodę lub jeśli prawne obowiązki przechowywania uniemożliwiają jego usunięcie.

c. Włączenie do puli wnioskodawców
Jeśli nie złożymy Ci oferty pracy, może istnieć możliwość włączenia Cię do naszej puli kandydatów. Jeśli kandydat zostanie zaakceptowany, wszystkie dokumenty i dane z jego podania zostaną przekazane do puli kandydatów, abyśmy mogli się z nim skontaktować w przypadku pojawienia się odpowiednich wakatów.
Wstęp do puli kandydatów odbywa się wyłącznie na podstawie ich wyraźnej zgody. Państwa zgoda jest dobrowolna i nie ma żadnego związku z aktualną procedurą aplikacyjną. Osoba zainteresowana może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę. W takim przypadku dane zostaną nieodwołalnie usunięte z puli wnioskodawców, chyba że istnieją prawne powody do ich zatrzymania.
Dane te zostaną nieodwołalnie usunięte z puli wnioskodawców nie później niż dwa lata po udzieleniu zgody.


8. Formularz kontaktowy i inne formularze

Jeśli wyślą nam Państwo zapytanie lub wprowadzą dane za pośrednictwem Voss online, pobieramy dane wprowadzone w formularzu, w tym dane kontaktowe, które są przez Państwa podawane, aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie i wszelkie dalsze pytania. Nie udostępniamy tych informacji bez Państwa zgody.


9. Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych do celów reklamowych oraz badania rynku i opinii; prawo sprzeciwu

Państwa dane dotyczące klientów i zamówienia są przetwarzane i wykorzystywane przez przedsiębiorstwa grupy Voß do realizacji zamówienia i wykonania usługi, jak również do celów reklamowych oraz badania rynku i opinii, o ile otrzymaliśmy Państwa deklarację zgody według punktu 5.
W ramach wykorzystywania Państwa danych do celów reklamowych i badania rynku możemy przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane osobowe i inne informacje, które od Państwa otrzymaliśmy, w szczególności imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz zawartość koszyka, aby przedstawiać Państwu interesujące oferty lub stale poprawiać jakość obsługi.
Reklamę za pośrednictwem poczty e-mail otrzymają Państwo jednak tylko wówczas, jeśli otrzymaliśmy od Państwa oddzielną, wyraźną zgodę (np. podczas oddzielnej rejestracji do newslettera, podczas logowania do Voss online lub w ramach normalnych stosunków biznesowych (zgoda na przesłanie danych do faktury lub dokumentów poświadczających)).
Również jeśli i o ile otrzymaliśmy Państwa oddzielną zgodę (np. podczas późniejszego zapisania się do newslettera), możemy wykorzystywać Państwa dane, aby przesyłać Państwu drogą mailową indywidualne oferty i informacje, newsletter o produktach, usługach i ofertach marketingowych oraz prośbę o ocenę naszych ofert.
W dowolnym momencie w przyszłości przysługuje Państwu prawo odwołania zgody na wykorzystywanie Państwa danych osobowych do celów reklamowych i badania rynku oraz/lub na przesyłanie reklam za pośrednictwem poczty e-mail.


10. Dane w newsletterze

Jeśli chcieliby Państwo zamówić oferowany na stronie internetowej newsletter, potrzebujemy Państwa adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam sprawdzić, czy są Państwo właścicielem podanego adresu e-mail oraz czy wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera. Inne dane nie są zbierane. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu wysłania zamówionych informacji i nie są przekazywane osobom trzecim.
Udzieloną zgodę na zapisywanie danych, adresu e-mail oraz ich wykorzystywanie w celu wysyłki newslettera mogą Państwo w każdej chwili wycofać za pomocą odnośnika „Zrezygnuj” w newsletterze.
W celu zapewnienia zgodnej wysyłki newslettera możemy wykorzystać tzw. procedurę double-opt-in. Dzięki niej można dodać potencjalnego odbiorcę do listy dystrybucyjnej. Następnie za pośrednictwem e-maila potwierdzającego użytkownik otrzymuje możliwość potwierdzenia rejestracji zgodnej z prawem. Adres jest aktywnie dodawany do rozdzielnika tylko wtedy, gdy nastąpi potwierdzenie.
Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłki zamówionych informacji i ofert.
Stosowanym oprogramowaniem biuletynowym jest DirectMail, CleverReach lub Newsletter2Go. Państwa dane są przekazywane operatorom oprogramowania biuletynu. Operatorzy ci nie mogą sprzedawać Państwa danych i wykorzystywać ich do innych celów niż wysyłanie newslettera. DirectMail, CleverReach lub Newsletter2Go to certyfikowani dostawcy, którzy zostali wybrani zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych.
Działania na rzecz ochrony danych podlegają zawsze unowocześnieniom technicznym. Dlatego prosimy Państwa o regularne zasięganie informacji na temat naszych działań na rzecz ochrony danych poprzez zaglądanie do naszego oświadczenia o ochronie danych.

 

©2020 Voss Edelstahlhandel

Dostarczamy stal nierdzewną, której inni nawet nie mają w magazynie, w ciągu 24 godzin. Aby zapewnić sprawność logistyczną, jesteśmy strategicznie rozmieszczeni w 12 lokalizacjach w Europie. Od Hiszpanii po Anglię, od Francji po Polska, z siedzibą główną w Hamburgu w północnych Niemczech. Przecież zwłaszcza miasta hanzeatyckie wiedzą najlepiej, co to handel!

optymalnie rozmieszczone pod względem strategicznym

12 lokalizacji w Europie

© 2023 Voß Edelstahlhandel

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close