OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY i DOSTAW VOSS INOX POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez VOSS INOX POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 8, NIP 9532621807, REGON 340855971, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 375371.

2. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą VOSS INOX POLSKA sp. z o.o. i mają do nich zastosowanie, chyba, że strony umowy wyraźnie postanowiły inaczej. Każde odstępstwo od stosowania niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. O ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, każde odstępstwo ma zastosowanie wyłącznie jednorazowo do danej transakcji handlowej.

3. Strony wyłączają zastosowanie wzorców umownych Kupującego, w szczególności ogólnych warunków, wzorów umów, wzorców zamówień, regulaminów.

4. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw podane są do wiadomości Kupującego  na stronie internetowej https://www.voss-edelstahl.com/pl/terms-and-conditions/

5. w formie umożliwiającej przechowywanie i odtwarzanie oraz są udostępniane na każde żądanie Kupującego.

6. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z VOSS INOX POLSKA Sp. z o.o. akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.

§ 2. Definicje

Na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw wprowadza się definicje następujących pojęć:

a. OWSiD – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

b. Sprzedawca  - VOSS INOX POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

c. Kupujący – każda osoba prawna, osoba fizyczna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, która skierowała do Sprzedawcy zapytanie handlowe lub zamówienie dotyczące wyrobów i usług znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.

d. Towar – przedmiot umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym

e. Zamówienie – przekazane przez osoby uprawnione do reprezentacji Kupującego lub osoby upoważnione do składania zamówień, oświadczenie skierowane do Sprzedawcy zawierające wolę zawarcia umowy oraz niezbędne elementy umowy sprzedaży, tj. nazwę, dokładny adres, numer NIP, numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego Kupującego, dokładne określenie zamawianego towaru, terminy, miejsce i warunki wydania towaru.

f. Wada ukryta – wada wyrobu, której nie można wykryć przy zachowaniu należytej staranności przy kontroli dostawy; wady ilościowe i kształtu, a także powierzchni niefoliowanej nie są wadami ukrytymi.

§ 3. Informacje o towarze

1. Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów, gatunków stali, wymiarów, przeliczników, rozmiarów, tolerancji wymiarowych i wagowych oraz jakości, wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Sprzedawcę są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez obie strony.

2. Ogłoszenia, reklamy i katalogi o towarach oferowanych przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3. Wzorce i próbki towarów oferowanych przez Sprzedawcę mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.

§ 4. Ceny

1. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany cen Towaru podanych w cennikach.

2. Ceny na towary oferowane przez Sprzedawcę podawane są według wartości netto. Do cen sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług wedle stawek obowiązujących w dniu dostawy towaru.

3. Koszty dostawy do Kupującego oraz innych usług dodatkowych są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia. Brak takich ustaleń oznaczać będzie, że odbiór towaru następuje w magazynie Sprzedawcy przy ul. Przemysłowej 8 w Bydgoszczy na koszt Kupującego.

4. Wszelkie inne koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia np. przepakowanie, cięcie, foliowanie, przeładunek i inne opłaty i podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają Kupującego, o ile strony nie ustaliły inaczej.

5. Ostateczną cenę towaru ustala się w oparciu o ceny obowiązujące u Sprzedawcy w dniu złożenia zamówienia.

6. Udzielane przez Sprzedawcę rabaty, upusty, bonifikaty itp. wymagają indywidualnych ustaleń na piśmie.

7. W przypadku, gdy cena jest podana w zamówieniu w walucie obcej, przelicza się ją na złote polskie według kursu sprzedaży banku ING Bank Śląski z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.

§ 5. Ilość

1. Podczas realizowania dostaw, ze względu na charakter oferowanych wyrobów, Sprzedawca zastrzega sobie margines dokładności ilościowej w realizacji zamówienia na poziomie+/- 10 %.

2. Towar sprzedawany jest ilościowo wg jednostek sprzedaży (np. mb, kg), wg wagi rzeczywistej, za wyjątkiem blach, które sprzedawane są według wag teoretycznych.

§ 6. Jakość

1. Jeśli zamówienie nie określa zgodności materiału z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości materiału, zamówiony towar będzie dostarczony jako zwyczajny towar handlowy, bez odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe.

2. Kupujący jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianego towaru, Sprzedawca zaś powinien, jeżeli to zawarto w umowie, przedstawić atest lub kopię atestu. Za usługę wystawienia atestu Sprzedawca pobiera opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem Sprzedawcy, o ile strony nie uzgodnią inaczej.

3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć wyroby lub usługi zgodne z zamówieniem Kupującego. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość doboru zamówionego wyrobu w konkretnym zastosowaniu przez Kupującego lub jego dalszych kontrahentów, w szczególności za przydatność towaru do określonych celów.

4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku oferowanych towarów mają zastosowanie stosowne normy europejskie i krajowe.

§ 7. Zawarcie umowy

1. Ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego jest złożenie przez Kupującego Zamówienia. Kupujący może złożyć Zamówienie pisemnie, a także za pomocą poczty elektronicznej.

2. Zamówienie złożone przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją OWSiD. Zamówienia złożone ustnie, włącznie z rozmową telefoniczną muszą zostać potwierdzone na piśmie, jak również za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. W przeciwnym wypadku nie będą one realizowane.

3. Termin związania ofertą, wyceną materiałową lub zawarty w innych dokumentach opracowanych przez Sprzedawcę będzie określony każdorazowo w ich treści. W przypadku braku wskazania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, warunki określone w ofercie, wycenie lub innym dokumencie wiążą Sprzedawcę przez okres 2 dni.

4. Złożenie Zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedawcy, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia oferty.

5. Zawarcie między stronami Umowy następuje w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Kupującego do realizacji za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

6. W przypadku, gdy po złożeniu przez Kupującego zamówienia i jego pisemnym potwierdzeniu przez Sprzedawcę, sytuacja finansowa Kupującego ulegnie znacznemu pogorszeniu lub wyjdą na jaw istotne okoliczności nieznane wcześniej Sprzedawcy, a powodujące, że wykonanie umowy jest zagrożone, Sprzedawca jest uprawniony wezwać Kupującego do złożenia zabezpieczenia lub postawić w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich przysługujących mu od Kupującego wierzytelności, bądź też do odstąpienia od umowy w całości albo w części i dochodzenia w tym zakresie zwrotu poniesionych kosztów. W takim przypadku Kupujący ma prawo do dochodzenia odszkodowania, wyłącznie w zakresie, w jakim szkoda była spowodowana zawinionym umyślnie działaniem Sprzedawcy.

§ 8. Warunki płatności

1. Faktury wystawione przez Sprzedawcę są płatne w terminie wskazanym na fakturze licząc od daty jej wystawienia.

2. Za termin zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

3. W przypadku opóźnienia płatności Sprzedawca ma prawo naliczyć - o ile nie powstaną po jego stronie wyższe koszty, odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości poczynając od dnia, w którym upłynął termin płatności określony na fakturze.

4. Weksle przyjmowane są wyłącznie w celach zabezpieczenia roszczeń, po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

5. Zlecenie na Towar nietypowy, wymagający specyficznej produkcji lub dostawy pod indywidualne potrzeby Kupującego, wymaga dokonania przedpłaty w wysokości ustalonej przez Sprzedawcę.

6. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź jego część.

7. Kupującemu nie przysługuje wobec Sprzedawcy prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu jakichkolwiek należności, za wyjątkiem wierzytelności, które nie podlegają wyłączeniu od potrącenia na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązujących. Sprzedawca posiada prawo dokonania potrącenia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

§ 9. Zastrzeżenie prawa własności

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty całości ceny.

2. Gdyby wartość Towaru uległa obniżeniu w stosunku do ceny sprzedaży, w tym jeśli zostałby on zużyty lub uszkodzony, Sprzedawca może również żądać odszkodowania, w tym zwrotu kosztów poniesionych w przedmiocie dokonywanych czynności w odbiorze sprzedanego Towaru.

3. Kupujący ma prawo do dalszego przetwarzania lub sprzedaży dostarczonego przez Sprzedawcę Towaru w ramach zgodnej z prawem działalności gospodarczej. W przypadku obróbki lub przetwarzania, połączenia lub złączenia z obcymi towarami powstaje współwłasność w proporcji wartości wystawionej faktury za towar podlegający zatrzymaniu do wartości nakładu pracy lub innych przetworzonych towarów. Wszelkie przetworzone w ten sposób towary stanowią towary objęte zastrzeżeniem prawa własności w rozumieniu niniejszych postanowień OWS i podlegają bezpłatnemu magazynowaniu przez Kupującego.

4. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć Towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedawcy. W przypadku zajęcia Towaru stanowiącego własność Sprzedawcy w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie oraz współdziałać z Sprzedawcą przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia Towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Sprzedawcy jest obowiązany niezwłocznie przekazać wszelkie informacje dotyczące Towarów Sprzedawcy, a w szczególności wskazać miejsce ich położenia. Sprzedawca jest uprawniony do kontrolowania sposobu przechowywania Towaru w miejscu, w którym się on znajduje, jak również do jego odebrania, jeżeli jego prawo własności byłoby zagrożone cudzym działaniem lub zaniechaniem.

§ 9. Dostawa, termin dostawy

1. Podawane terminy dostaw mają charakter informacyjny. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedawcę uprawnia Kupującego do dochodzenia przysługujących mu ustawowo praw jedynie wtedy, jeżeli Sprzedawca pomimo pisemnie uzgodnionego z klientem dodatkowego terminu nadal – mimo pisemnego wezwania - nie zrealizuje dostawy lub świadczenia z uwzględnieniem pkt. 2.  W każdym przypadku opóźnienie w dostawie nieprzekraczające 14 dni nie jest uważane za naruszenie terminu dostawy.

2. Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od stron, tj. np. nieterminowa dostawa przez dostawców Sprzedawcy, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy Sprzedawcy, np. brak prądu, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, powszechne niedobory materiałowe i surowcowe itp.

3. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień, które winny znaleźć stosowne postanowienia w specyfikacji ze strony Kupującego dostawa odbywa się wedle uznania Sprzedawcy i bez gwarancji w zakresie wyboru najszybszego i najtańszego sposobu przesłania towaru.

4. W przypadku, gdy Kupujący decyduje się korzystać z dostawy towaru realizowanej środkami transportu Sprzedawcy (lub jego dostawców), obowiązują następujące wzajemne uregulowania:

  • a. Kupujący zapewnia niezbędne środki umożliwiające sprawny rozładunek samochodu. Za nieuzasadniony przestój u Kupującego ponad 15 minut, Sprzedawca może obciążyć Kupującego kosztami przestoju,
  • b. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany czasu i terminu dostawy, jeżeli wystąpią niedogodności, na które Sprzedawca nie ma wpływu, np. ograniczenia w ruchu drogowym, warunki atmosferyczne, blokady dróg, itp.. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności Kupujący nie będzie zgłaszał żadnych reklamacji związanych z opóźnieniem dostawy,
  • c. Kupujący zapewnia, iż drogi dojazdowe do miejsca rozładunku gwarantują wjazd i wyjazd samochodu o obciążeniu na jedną oś 10 ton, długości naczepy 13, 6 metrów i wysokości 4,0 metrów. O ewentualnych utrudnieniach Kupujący ma obowiązek poinformować Sprzedawcę na piśmie w momencie składania zamówienia, akceptując jednocześnie ewentualne opóźnienia w dostawie z tym związane.

5. Ryzyko utraty, zniszczenia, uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania Towaru Kupującemu lub przez niego upoważnionej osobie. Za osobę upoważnioną do odbioru Towaru uznaje się w szczególności osobę znajdującą się w miejscu dostawy i legitymująca się potwierdzeniem zawarcia umowy, fakturą VAT wydaną przez Sprzedawcę lub pieczęciami Kupującego.

6. W przypadku gdy Towar jest dostarczany za pośrednictwem przedsiębiorstwa spedycyjnego (transportowego) Kupujący zobowiązany jest do zbadania stanu opakowania przesyłki, w celu ustalenia, czy przedmiot umowy i jego opakowanie nie zostały uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Kupujący jest zobowiązany do sporządzenia stosownego protokołu odbioru przesyłki w obecności pracownika firmy spedycyjnej (transportowej), pod rygorem uznania, że opakowanie ani Towar nie były uszkodzone do momentu wydania ich Kupującemu.

7. W razie uszkodzenia Towaru podczas transportu, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę i przesłać mu podpisany protokół odbioru z opisem i uzasadnieniem zgłoszonych zastrzeżeń.

8. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru lub usługi niezwłocznie po powiadomieniu o jej dostępności w magazynach Sprzedawcy. W przypadku zaistnienia opóźnienia w odbiorze lub nieodebrania Towaru Sprzedawca ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości równej wartości zamówienia brutto (tj. wraz z wartością podatku od towarów i usług, który byłby doliczony, gdyby towar został odebrany). Sprzedawca uprawniony jest dochodzić odszkodowania przenoszącego karę umowną na zasadach ogólnych.

9. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedawcy przysługuje kara umowna w wysokości 100% wartości brutto Towaru, będącego przedmiotem umowy. Sprzedawca uprawniony jest dochodzić odszkodowania przenoszącego karę umowną na zasadach ogólnych.

§ 10. Reklamacje

1. Kupujący lub osoba dokonująca odbioru Towaru w jego imieniu, zobowiązani są do zbadania go pod względem ilościowym i jakościowym w momencie jego wydania przez Sprzedawcę lub przewoźnika lub wydania przewoźnikowi podstawionemu przez Kupującego.

2. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze Towaru niezgodności jakościowej lub ilościowej Towaru z umową, Kupujący, odnotowuje ten fakt na kopii dokumentu dostawy przeznaczonej dla Sprzedawcy oraz niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni informuje pisemnie Sprzedawcę o stwierdzonych niezgodnościach, pod rygorem utraty zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy, w tym w szczególności roszczeń z tytułu rękojmi.

3. W przypadku zgłoszenia wady Kupujący zobowiązany jest do zabezpieczenia Towaru w stanie nienaruszonym, w szczególności zobowiązany jest do zaniechania montowania lub przetwarzania wadliwego Towaru do czasu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę pod rygorem utraty prawa do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy, w tym w szczególności roszczeń z tytułu rękojmi.

4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku produktów wykonanych ze stali odpornych na korozję nie można wykluczyć istnienia wad, przewidzianych normami. Z tego względu Kupujący zobowiązuje się poddać te produkty przed ich użyciem (przetworzeniem) właściwym dla ich przeznaczenia testom wymaganym przez normy lub prawo polskie.

5. W przypadku wad ukrytych, Kupujący zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia wady nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jej wykrycia, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi. Wady ukryte mogą być zgłoszone najpóźniej w okresie do 6 miesięcy od daty dostarczenia Towaru.

6. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego jest zapewnienie jednoznacznej identyfikowalności wyrobu potwierdzającej jego pochodzenie od Sprzedawcy, a także dokładny opis wady oraz przedłożenie dowodów na poparcie faktu zaistnienia wady, w postaci zdjęć cyfrowych lub wyników badań / pomiarów, stosownie do zakresu zgłoszenia reklamacyjnego.

7. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych w niniejszych OWSiD terminach powoduje utratę przez Kupującego uprawnień z rękojmi oraz prawa do reklamacji.

8. W przypadku wykrycia wad i uznania roszczeń Kupującego, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić zakupiony towar na wolny od wad lub wadę usunąć. W takich przypadkach wymiana towaru nastąpi niezwłocznie, o ile towar wolny od wad dostępny jest w magazynach Sprzedawcy. W przeciwnym razie termin wymiany uzależniony będzie od terminów produkcji określonych przez producenta. W przypadku niedostarczenia w wyżej wymienionych terminach towaru wolnego od wad, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

9. Kupujący, który pomimo ujawnionych wad akceptuje towar jako spełniający jego wymagania, może zażądać odpowiedniego obniżenia ceny.

10. Kwestionowany przez Kupującego towar winien być dostępny do dyspozycji Sprzedawcy w formie możliwej do oględzin i badań do chwili przesłania pisemnej informacji przez Sprzedawcę.

11. Sprzedawca może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy towar został niewłaściwie zastosowany lub przetworzony przez Kupującego.

12. Jeżeli spośród towarów dostarczonych i sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Kupującego do rezygnacji z realizacji zamówienia lub odstąpienia od umowy dotyczące realizacji jego zamówienia ogranicza się do towarów wadliwych.

13. Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe towaru nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.

§ 11. Nienależyte wykonanie umowy

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta.

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za  wady jakościowe ogranicza się jedynie do wysokości ceny netto wadliwego towaru. Wykluczone są roszczenia odszkodowawcze Kupującego dotyczących realizacji jego zamówienia, wynikające z wad, jeżeli nie wynikają one z winy umyślnej Sprzedawcy.

3. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, wtórne, straty gospodarcze i utracone korzyści Kupującego, podmiotów z nim powiązanych ani podmiotów, które poniosły je w związku z wykonaniem Umowy, w szczególności szkody spowodowane utratą projektowanego obiektu, prowadzonej inwestycji lub przyległych urządzeń, utratą produktu, utrata odsetek wynagrodzenia lub zysku. W każdym wypadku odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wysokości faktycznie zapłaconej przez Kupującego ceny netto z tytułu nabycia sprzedanego Towaru i winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy w zakresie przewidzianym w Kodeksie cywilnym ograniczona jest do wysokości 100% ceny netto zakupionych towarów i usług.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Stosunki prawne z Kupującym reguluje wyłącznie prawo polskie. Miejscem realizacji wszelkich wynikających z niniejszych uregulowań zobowiązań jest Bydgoszcz.

2. W stosunku do wszelkich sporów mogących wyniknąć pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań określa się właściwość miejscową i kompetencyjną sądu polskiego odpowiedniego dla siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo złożenia powództwa do sądu właściwego dla Kupującego, jeżeli może to wpłynąć na przyśpieszenie rozstrzygnięcia sporu.

3. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej z Kupującym umowy lub złożonego zamówienia w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

4. W przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych punktów OWSiD pozostałe postanowienia oraz realizowane na ich podstawie zamówienia zachowują moc obowiązującą. Strony uzgodnią postanowienie skuteczne zastępujące postanowienie nieskuteczne, przy czym będzie ono możliwie najwierniej odzwierciedlało jego sens i zamiar.

5. Kupujący akceptując OWSiD wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.

6. Kupującego przysługują wszelkie uprawnienia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 wraz z ewentualnymi zmianami), a w szczególności prawo wglądu we własne dane osobowe.

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWSiD mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

© 2023 Voß Edelstahlhandel

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close